Как работи Solution_В

В първия прозорец на Solution_В се правят два избора – на вид на елемента (греда или плоча) и начин на получаване  на разрезните усилия (автоматично изчисление или директно въвеждане). По-долу вижте първия прозорец с избрано оразмеряване на греда с въвеждане на външното натоварване за автоматично изчисление на разрезните усилия. За да видите прозореца в по-голям размер, просто кликнете с ляв клавиш върху изображението.Във втория прозорец на Solution_В се въвеждат данните за геометрия на сечението, характеристики на материалите, външни натоварвания или разрезни усилия (в зависимост от избора направен в първия прозорец), съществуващи армировки (ако има такива).  Значението на всички данни е обяснено подробно в "Help" прозореца. С бутона [Back] можете да се върнете към първия прозорец за корекции. По-долу вижте втория прозорец с въведени входни данни за оразмеряване на греда с „Т” сечение, с въвеждане на външното натоварване за автоматично изчисление на разрезните усилия. За да видите прозореца в по-голям размер, просто кликнете с ляв клавиш върху изображението.Третият прозорец на Solution_В служи за въвеждане на данни, свързани с оразмеряването по наклонени сечения. Програмата автоматично изследва трите най-опасни наклонени сечения и ви дава възможност да ги оразмерите по два начина – само със стремена и със стремена и огънати пръти. Възможните опции и означения са описани в "Help" менюто. По-долу вижте третия прозорец с въведени входни данни за оразмеряване на греда с „Т” сечение и с въведено външно натоварване за автоматично изчисление на разрезните усилия. С бутона [Back] можете да се върнете към втория прозорец за корекции.Четвъртият прозорец на Solution_В Ви показва предварителните резултати, получени при оразмеряването по нормални и по наклонени сечения В него са показани площите на получените по оразмеряване армировки и програмата Ви поканва да въведете избраните от Вас диаметри на съответните пръти за окончателни проверки. Изборът на принтер става също в този прозорец. Възможните опции са описани в "Help" менюто. С бутона [Back] можете да се върнете към третия прозорец за корекции. Моля, вижте примера по-долу.При отговор "Да" на въпроса за печат имате следните опции - да разпечатате директно на принтер по Ваш избор или да запаметите резултатиет в *.mdi ормат чрез посочване на "Microsoft Office Document Image Writer" като принтер по избор. На примера по-долу са показани резултатите от оразмеряването, запаметени по този начин.

Последният прозорец Ви пита дали желаете повторно изчисление на колона. В случай, че отговорите с "Да" програмата нулира всички променливи и Ви връща в първия прозорец. При отговор "Не" програмата приключва.