сряда, 24 август 2011 г.

Програми за оразмеряване на стоманобетонни колони, шайби, греди и плочи

Този блог бе създаден за популяризиране на пакета програми “Solution”, предназначен за изчисляване и оразмеряване на стоманобетонни конструктивни елементи. Изчислителните алгоритми са изцяло съобразени с изискванията на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”. В момента тече доработка на софтуера за изчисляване според изискванията на Eurocode 2.

Програмите са разработени в “Portable” вариант, тоест, представляват самостоятелни *.exe файлове, които нямат нужда от никаква инсталация. Работят под всички версии на Windows, от Windows95 до Windows7 включително.

В момента пакетът “Solution” съдържа:
- Solution_Воразмеряване на стоманобетонни греди и плочи на огъване и срязване. Гредите могат да бъдат с двойно плочогредово, плочогредово или правоъгълно сечение.
- Solution_Соразмеряване на стоманобетонни колони и шайби със симетрична или асиметрична армировка и правоъгълно сечение, изработени от бетон клас до Б30 включително и стомана клас AI, AII, AIII.
- Solution_D – изчисляване на максималното провисване на стоманобетонни греди и плочи натоварени на огъване с отчитане на еласто-пластичната работа на бетона. Алгоритъмът за изчисление на кривините, коравините и провисванията е изработен по изискванията на НПБСК. Гредите могат да бъдат с двойно плочогредово, плочогредово или правоъгълно сечение.
- Solution_R – оразмеряване на кръгли и пръстеновидни стоманобетонни колони , изработени от бетон клас до Б40 включително и стомана клас AI, AII, AIII, на нецентричен натиск.

Основната цел на програмите “Solution” е максимално да ускори и улесни изчисляването на усилията и оразмеряването на съответните конструктивни елементи, като при това дава на проектанта възможност за контрол на резултатите и входните данни, която липсва при сложните и обемисти софтуерни пакети. Всички модули за принтиране в пакета дават възможност за отпечатване на готовите резултати във вид, подходящ за прилагане към статическите изчисления на всеки конструктивен проект.

За запознаване с качествата и възможностите на софтуера са разработени „Demo версии, които можете да получите веднага при заявка на office@tetcoms.com ,  на тел. +359-2-8657530 или да изтеглите директно от: http://tetcoms.com/?action=articles&category=9

Расчет железобетонных колонн, несущих стен, балок и плит

Этот блог создан для популяризации пакета программ “Solution”, предназначен для вычисления железобетонных конструктивных элементов. Вычислислительные алгоритмы соображены с болгарскими „Нормы для проектирования бетонных и железобетонных конструкций”, которые, в общем, вполне совместимы с русскими стандартами в этой области. Сейчас  течет доработка  софтуэра для вычислений по требованиям СнИП, с текстом и помощью на русском языке.

Програмы разработены в “Portable” версиях, тоесть, представляют самостоятельные .exe файлы, которые не нуждаются в инсталяции. Работают под всеми версиями Windows - от Windows95 до Windows7.

К моменту пакет “Solution” содержит:
- Solution_Врасчет железобетонных балок и плит на изгиб и сдвиг. Балки могут  быть с двутавровым, монотавровым или прямоугольным сечением.
- Solution_Срасчет железобетонных колонн и несущих стен с симетричным или асиметричым армировванием и прямоугольным сечением на эксцентричное сжатие.
- Solution_D – расчет максимального провисания железобетонных балок и плит. Балки могут быть с двутавровым, монотавровым или прямоугольным сечением.
- Solution_R – расчет круглых и кольцевых железобетонных колонн на эксцентричное сжатие.

Основная цель программ “Solution”  максимально ускорить и облекчить вычисление усилий и определения площади несущей армировки, при том давая  проектанту възможность контроля над результатами, которая отсуствует в сложных и громоздких программ.

Вы можете сразу получить „Demo версии всех четырех программ, заявив их на office@tetcoms.com или по телефону +359-2-8657530.
фотоаппараты Samsung